Obsah obrázku tráva, exteriér, obloha, pole

Popis byl vytvořen automaticky

 

VILÉM JUREK

 

biologická hodnocení

inventarizační průzkumy

plány péče o chráněná území

ekologické dozory staveb

projekty přírodě blízkých rekultivací

 

Nabídka služeb

Hodnocení vlivu závažných zásahů na zájmy chráněné podle částí druhé, třetí
a páté zákona o ochraně přírody a krajiny ve smyslu § 67 zákona dle § 45i
č. 114/1992 sb. O ochraně přírody a krajiny (dříve biologické hodnocení)

Zoologické posudky budov dle metodiky posuzování staveb z hlediska výskytu obecně a zvláště chráněných synantropních druhů živočichů

Zajišťování a provádění inventarizačních průzkumů (botanika, fytocenologie, malakologie, entomologie, herpetologie, ornitologie atd.)

Mapování biotopů a krajiny

Dendrologická šetření

Mapování rostlinných invazí

Hodnocení krajinného rázu podle metodiky posouzení vlivu navrhované stavby, činnosti nebo změny využití území na krajinný ráz včetně GIS zpracování

Plány péče pro maloplošná chráněná území a významné krajinné prvky

Zpracování souhrnů doporučených opatření

Projekty zalesnění a ozelenění krajiny

Rekultivační studie na přírodě blízkých základech

Vyhodnocování navážek a skládek odpadů

Biologické a technické dozory staveb, realizací a projektů

Poradenství pro zakládání a údržbu krajinných a přírodě blízkých trávníků

 

Poznámka: Neprovádím realizace projektů včetně kácení, sečení, ořezů stromů, výsadeb dřevin apod. Nezajišťuji také poradenství v oblasti dotací a administrace projektů.

 

Územní působnost

Zlínský, Jihomoravský, Olomoucký, Moravskoslezský kraj a Kraj Vysočina

 

Ceník a termíny dodání

Ceny jsou smluvní a vychází z časových a dopravních nároků

U projektů vyžadující náročnější šetření je nutné počítat s vyššími náklady na externí odborníky

Součástí plnění dodávky je konzultace s orgány státní správy

U biologických průzkumů je nutné počítat s delším časovým úsekem pro průzkumy a zpracování (2 měsíce až 12 měsíců)

V případě urgentního dodání je účtována přirážka ve výši až 200 %

 

Kontakty a autorizace

Ing. Vilém Jurek

Šumice 482, 687 31 Šumice (okres UH)

T: 605 526 958 │E: vilem.j/gmail.com │IČ: 7 5 3 3 8 3 7 8

Živnostenské oprávnění č. j. ZIV/U4109/2009/Jun vydal 8. 7. 2009 Městský úřad Uherské Hradiště

Autorizovaná osoba pro hodnocení vlivu závažných zásahů na zájmy chráněné podle částí druhé, třetí a páté zákona o ochraně přírody a krajiny ve smyslu
§ 67 zákona dle § 45i č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny
(č. j. MZP/2021/610/523)

Držitel Osvědčení III. stupně o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin podle § 86 odst. 3 zákona č. 326/2004 Sb., ve znění pozdější předpisů (č. j. SRS 026219/2013)

 

poslední aktualizace 6. 6. 2021